Ta thy hoa rác 
Ta thấy rác hoa 


Ta thấy người ta 
Vòng nhân duyên bất tận 
Ta thấy đời lẩn quẩn 
Ra vào cửa tử sanh 
Ngày trôi qua mong manh 
Hoa tàn lại thành rác 
Ta rời xa bến Giác 
Ta ngụp lặn biển  


Câu kinh dài thê 
Ta niệm hoài không thuộc 
Ta đi không thắp đuốc 
tìm vết Chân Như 
Chỉ thấy bóng phù  
Từ tâm ta, vọng khởi 

Ngày mai còn vời vợi 
Ngày hôm qua, xa rồi 
Hiện tại - tỉnh thức thôi 
Ta quay về chánh niệm 
Bây giờ không tìm kiếm 
Không người, ta 
Không thấy rác, thấy hoa 
Rác, hoa, người một. 

Thơ: Diêu Linh

Nhạc: Miên Du

Trình Bày: Nhạc khiếm thị Nguyễn Đức Đạt