Sự ảnh hưởng của Ngài Vĩnh Minh Diên Thọ đối với pháp môn Tịnh độ ở Việt Nam

Ngài Vĩnh Minh Diên Thọ là người có ảnh hưởng lớn đến Phật giáo Việt Nam. Với chủ trương Thiền-Tịnh đồng tu, ngài đã tuyên dương học thuyết Duy tâm Tịnh độ. Nhiều học giả cho rằng tư tưởng mới mẻ này đã khiến cho ngài Vĩnh Minh trở thành một trong những Tổ sư có tinh thần hòa hợp tôn giáo trong lịch sử Trung Hoa[1].

Xem tiếp »

Tìm hiểu cái chết để sống tốt đẹp hơn
06/12/2017
Nguyên lý tương liên là nguyên tắc căn bản nhất trong Phật giáo, chi phối tất cả mọi sự vật, khiến chúng luôn ở trong một tình trạng tương kết với nhau và thường xuyên chuyển đổi. Bản chất luôn chuyển động và tạm thời đó của tất cả mọi sự hiện hữu được gọi là "vô thường". Sự thực đó mang giá trị toàn cầu, tác động đến toàn thế...
Ảnh hưởng Phật giáo vào tôn giáo và tín ngưỡng dân gian Trung Quốc
28/08/2017
Những tôn giáo Trung Quốc hay những tôn giáo truyền thống Trung Quốc bao gồm Nho, Đạo, Phật và tín ngưỡng dân gian xuất phát từ và liên quan đến ba tôn giáo này. Nhưng tôn giáo dân gian (民間宗教) Trung Quốc là một thuật ngữ hoàn toàn mơ hồ và nó cần một vài giải thích. Chúng ta hãy xem xét những mô tả mà...
Lễ nghi sinh hoạt của tín đồ Phật giáo
15/06/2017
Ở trong cửa Phật, nói hay im, động hay tịnh, đều khoan thai, điềm tĩnh, tất cả phù hợp với chuẩn tắc, chính là lễ nghi. Tăng đoàn coi trọng “ba ngàn oai nghi, tám mươi ngàn tế hạnh”[1]; và những oai nghi này là nhằm đào tạo một người xuất chúng. Ngày xưa, Tỳ-kheo Mã Thắng dùng oai nghi cảm hóa Tôn giả Xá-lợi-phất, khiến Tôn giả...
Đức Phật A Di Đà màu gì?
02/04/2017
Có phải Đức Phật A Di Đà màu xanh, hay màu trắng, hay màu đỏ, hay màu vàng, hay màu tím? Hay là những màu khác? Chúng ta chỉ có thể dựa trên kinh điển hay là kinh nghiệm riêng của mình, nếu đã có ai từng nhìn thấy Phật A Di Đà.
Vọng tưởng
23/03/2017
Cần thiết cho người tu thiền: Người tu Tịnh độ để vãng sinh Cực lạc, thì việc hiểu vọng tưởng là gì có lẽ không cần thiết lắm. Bởi chỉ cần tín, hạnh, nguyện đầy đủ thì được vãng sinh. Hạnh thì một câu lục tự Di-đà niệm cho đến khi được nhất tâm bất loạn. Chỉ cần cho được nhất tâm bất loạn, không cần biết...
Niệm Phật và hành thiền trong thực tiễn tu học
21/07/2015
Trên phương diện Phật giáo sử, dễ dàng nhận thấy Thiền tông và Tịnh độ tông xuất hiện trong khoảng thời gian trước và sau đời Tùy-Đường[1], từ đó pháp niệm Phật Thiền hình thành và liên quan đến sự phát triển pháp Thiền Tịnh song tu. Về vấn đề này, trước tiên ta cần tìm hiểu ý nghĩa niệm Phật trong kinh điển Phật giáo...
Thực hành tụng niệm trong Phật giáo
06/10/2014
Tụng kinh hay cầu kinh là một điều phổ biến trong các tôn giáo. Phật giáo cũng không ngoại lệ trong vấn đề này. Tuy nhiên, mục đích của việc tụng niệm thì khác nhau giữa tôn giáo này với tôn giáo khác. Phật giáo là tôn giáo duy nhất không xem tụng niệm như là cầu nguyện.
Tôi đọc kinh Di Đà
15/09/2014
Trong xã hội mà đạo đức băng hoại, độc ác, bạo tàn, vô cảm và cuồng tín xảy ra khắp nơi thì một tình thương, một việc lành, một nghĩa cử cao đẹp đều như viên ngọc quý, có ai tu hành dầu theo pháp môn nào cũng đều làm cho con người trở nên tốt hơn. Và quả thật, từ hơn hai nghìn năm trước cho đến nay, Phật giáo đi đến đâu thì mang lại trí tuệ và từ bi...
Tìm hiểu tín ngưỡng thờ xá-lợi
02/07/2014
Ngày nay, nói đến Phật giáo người ta không thể phủ nhận hình thức tín ngưỡng vốn xuất hiện sau khi Đức Phật nhập diệt. Trong các loại tín ngưỡng thuộc Phật giáo thì tín ngưỡng thờ xá-lợi khá phổ biến tại nhiều nước theo truyền thống Phật giáo và có ảnh hưởng khá lớn trong sự tu tập tín mộ của tín đồ Phật giáo.
Quan điểm niệm Phật trong sách Khóa Hư Lục của Trần Thái Tông
20/12/2013
Khóa hư lục được xem như là một tác phẩm Phật học nổi tiếng do Trần Thái Tông – một vị vua anh minh của triều đại nhà Trần – sáng tác. Nội dung của Khóa hư lục bàn về nhiều vấn đề liên quan tới phương pháp cũng như tư tưởng Phật học như Thiền học.