Ngọn nến VU LAN (sách mới)

Trong truyền thống Phật giáo, lễ Vu lan là ngọn nến hiếu hạnh thắp sáng giữa đời thường để cho ai có mắt được thấy, có trí được sáng tỏ, có tâm thì cảm, có tình thì thêm sáng đẹp

Xem tiếp »

Tu tập tịnh giới và pháp môn Tịnh độ (sách mới)
26/05/2022
Chúng ta muốn tu tập pháp môn Tịnh độ thành công thì sự thành công ấy, phải đặt trên nền tảng của Tịnh giới. Bởi vì, thế giới Tịnh độ của chư Phật nói chung và thế giới Tịnh độ của đức Phật A-di-đà nói riêng, đều được thiết lập trên nền tảng của Tịnh giới. Tịnh giới có ba chủng
Tịnh Độ Tập Yếu II (sách mới)
10/03/2022
Quyển “Tịnh Độ Tập Yếu II” ra mắt quý độc giả, các vị đồng tu không ngoài ý nguyện muốn gởi đến quý vị thông điệp “Thế giới thanh bình, tâm thức an nhiên, muôn họ cùng tu, vạn loài giải thoát.”
Niệm Định Tuệ Hữu Lậu và Niệm Định Tuệ Vô lậu (sách tái bản)
06/01/2022
Ngôn ngữ là một phương tiện để diễn tả đạo lý, nhưng thể thật của đạo đã vượt ra ngoài ngôn ngữ và tất cả ý niệm. Vì vậy, một khi chúng ta đã liễu tri được nghĩa chân thật của đạo thì lúc đó sẽ thấu tỏ được sự diệu dụng của phương tiện ngôn ngữ. Nếu xét về nghĩa chân thật của đạo, thì đó chính là chân tâm...
Giải Nghĩa Kinh Kim Cang, Bát Nhã & 33 Bài Kệ Của Các Vị Tổ Ấn - Hoa (sách mới)
05/01/2022
Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Đa, Tâm Kinh và 33 Bài Kệ Của Các Vị Tổ Ấn - Hoa vốn đã có nhiều bản chú giải của các bậc đại lão Hòa Thượng - Những bậc thầy có trí tuệ rộng lớn. Tôi là người trí cạn nên có thể chưa hiểu hết nội dung thâm sâu của những bản kinh này. Nhưng mỗi lần đọc các...
Phát Khởi Bồ-tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh Lược Giảng (sách mới)
05/01/2022
Nhận thấy sự hữu ích vô giá của quyển sách, chắc chắn sẽ giúp mọi người tiến triển thêm trên bước đường học Phật, tôi không ngần ngại sự thiếu kiến thức của mình, mạo muội xin phép được tỉnh giản, lược bỏ những phần Hán văn, để mọi người dễ đọc.
Chung một niềm vui
03/01/2022
Mỗi buổi sáng quý thầy quý cô có tụng kinh Bát đại nhân giác đó: "thế gian vô thƣờng, quốc độ nguy thúy". Có không? Thế gian vô thƣờng thì làm gì có now? Tất cả là một dòng chảy liên tục, cái này diệt thì cái kia sinh. Vậy thì làm gì có cái now và here!
Phật Thuyết A-Di-Đà Kinh ( Giới Thiệu – Dịch – Chú Giải)
23/06/2021
Tín - Hạnh - Nguyện là điều kiện hay nhân duyên tối thiểu để kích hoạt phước đức và nuôi lớn phước đức làm người. Tín là niềm tin. Không có niềm tin là không có sự hy vọng. Không có sự hy vọng là không có sự vươn tới và
Bước chân trên mọi nẻo đường (sách mới)
22/06/2021
Ta về đứng giữa non thiêng/ nghe hoa cƣời mỉm giữa huyền không xƣa;/ Nghe trời đất hát lời thƣa/ nghe lời Phật gọi nắng mƣa về nguồn;/ Bụi đời rũ sạch thua hơn/ ta về dự hội Linh Sơn thuở nào;/ Ngày xƣa trăng tƣởng là sao ai ngờ tuệ nhật chiếu cao vô ngần;/
Rộng mở tâm hồn-khai phóng thức tâm (sách mới)
21/12/2020
Khi đọc quyển sách này, chỉ mấy trang giấy đầu thôi, tôi nhận thấy có nhiều cảm xúc khác nhau đan xen lẫn lộn trong tôi: thích thú, phấn khởi, xấu hổ, hoan hỷ, thán phục, ngán ngẩm, buồn cười... Có thể nói Ni sư Thubten Chodron với kinh nghiệm hành trì quán chiếu tự thân, đã thấu...
Niệm Phật trong thiền quán (sách mới)
08/05/2020
Sau khi thực tập ba pháp quy y nhƣ vậy rồi, ta phát tâm sám hối phiền não chƣớng, nghiệp chƣớng, tội chƣớng, báo chƣớng của ta từ vô lƣợng kiếp cho đến ngày nay, khiến cho tất cả đều đƣợc tiêu diệt.