Tu tập tịnh giới và pháp môn Tịnh độ (sách mới)

Chúng ta muốn tu tập pháp môn Tịnh độ thành công thì sự thành công ấy, phải đặt trên nền tảng của Tịnh giới. Bởi vì, thế giới Tịnh độ của chư Phật nói chung và thế giới Tịnh độ của đức Phật A-di-đà nói riêng, đều được thiết lập trên nền tảng của Tịnh giới. Tịnh giới có ba chủng

Xem tiếp »

Chung một niềm vui
03/01/2022
Mỗi buổi sáng quý thầy quý cô có tụng kinh Bát đại nhân giác đó: "thế gian vô thƣờng, quốc độ nguy thúy". Có không? Thế gian vô thƣờng thì làm gì có now? Tất cả là một dòng chảy liên tục, cái này diệt thì cái kia sinh. Vậy thì làm gì có cái now và here!
Phật Thuyết A-Di-Đà Kinh ( Giới Thiệu – Dịch – Chú Giải)
23/06/2021
Tín - Hạnh - Nguyện là điều kiện hay nhân duyên tối thiểu để kích hoạt phước đức và nuôi lớn phước đức làm người. Tín là niềm tin. Không có niềm tin là không có sự hy vọng. Không có sự hy vọng là không có sự vươn tới và
Bước chân trên mọi nẻo đường (sách mới)
22/06/2021
Ta về đứng giữa non thiêng/ nghe hoa cƣời mỉm giữa huyền không xƣa;/ Nghe trời đất hát lời thƣa/ nghe lời Phật gọi nắng mƣa về nguồn;/ Bụi đời rũ sạch thua hơn/ ta về dự hội Linh Sơn thuở nào;/ Ngày xƣa trăng tƣởng là sao ai ngờ tuệ nhật chiếu cao vô ngần;/
Rộng mở tâm hồn-khai phóng thức tâm (sách mới)
21/12/2020
Khi đọc quyển sách này, chỉ mấy trang giấy đầu thôi, tôi nhận thấy có nhiều cảm xúc khác nhau đan xen lẫn lộn trong tôi: thích thú, phấn khởi, xấu hổ, hoan hỷ, thán phục, ngán ngẩm, buồn cười... Có thể nói Ni sư Thubten Chodron với kinh nghiệm hành trì quán chiếu tự thân, đã thấu...
Niệm Phật trong thiền quán (sách mới)
08/05/2020
Sau khi thực tập ba pháp quy y nhƣ vậy rồi, ta phát tâm sám hối phiền não chƣớng, nghiệp chƣớng, tội chƣớng, báo chƣớng của ta từ vô lƣợng kiếp cho đến ngày nay, khiến cho tất cả đều đƣợc tiêu diệt.
Chân tâm và vọng tâm
08/05/2020
Chúng ta biết rằng, các pháp hiện hữu cho dù đó là chúng sinh hữu tình hay vô tình thì mọi tồn tại hay chuyển biến đều không ra ngoài quy luật nhân - duyên - quả. Không có một sự vật vô tình hay hữu tình nào mà lại không được thiết lập bởi nhân duyên của chính nó. Chính vì vậy, chúng ta muốn có một quả báo thân người tốt đẹp thì phải thực tập năm...
Con đường thực nghiệm tâm linh (sách mới)
01/04/2020
Đức Thế Tôn thành đạo bằng con đường nào? Bằng con đường chí thiện, có nội dung đoạn trừ các lậu hoặc, để thành tựu Niết bàn và giáo hóa chúng sanh.
Thi Kệ và Đại Nguyện Tịnh Độ (sách mới)
09/12/2019
Kính lễ Phật Pháp Tăng là thể hiện niềm tin sâu xa của Tứ chúng đệ tử đức Phật mỗi ngày đối với Tam bảo. Đệ tử Phật dù tu tập chứng A-la-hán vẫn suốt đời nƣơng tựa và kính lễ Phật Pháp Tăng không hề xao lãng.
Niệm Định Tuệ Hữu Lậu Và Niệm Định Tuệ Vô Lậu (Sách mới)
04/11/2019
Ngôn ngữ là một phương tiện để diễn tả đạo lý, nhưng thể thật của đạo đã vượt ra ngoài ngôn ngữ và tất cả ý niệm. Vì vậy, một khi chúng ta đã liễu tri được nghĩa chân thật của đạo t
Chuyện Tấm Cám Trong Con Mắt Thiền (sách mới)
27/10/2019
Đọc chuyện Tấm Cám, ta thấy ai cũng thương Tấm. Tấm mẹ chết sớm, cha lấy thêm vợ, sinh ra Cám, em cùng cha khác mẹ với Tấm. Không bao lâu cha Tấm cũng chết. Tấm ở với dì ghẻ và sống với người em gái cùng cha khác mẹ.