Tôn tượng Phật trong hai trường phái nghệ thuật Mathura và Gandhara

Nghệ thuật Phật giáo Ấn Độ bắt đầu từ triều đại Aśoka với nội dung vô cùng phong phú phản ánh đời sống tín ngưỡng tôn giáo. Trong quá trình truyền bá Chánh pháp, giáo nghĩa Phật giáo được thể hiện thành các hình thức điêu khắc

Xem tiếp »

Về nguồn gốc của tạng Abhidhamma Pàli
05/12/2022
Abhidhamma thường được dịch là Thắng pháp, Vi diệu pháp hay Vô tỷ pháp. Đây là một từ ghép được cấu thành bởi hai từ Abhi + dhamma. Theo Trưởng lão Tịnh Sự, chữ Abhi có hai nghĩa: “Atireka” là “cao hơn, lớn hơn, vượt trội”; “Visiṭṭha” là “phi thường, vi diệu, siêu quần, cao nhã, cao quý, thanh lịch, đặc sắc, kiệt xuất, xuất chúng,...
Giới Thiệu Công Trình Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam
27/10/2022
Đề án phiên dịch được đề xuất bởi Hội Đồng Phiên Dịch Tam Tạng 1973 y cứ trên ấn bản Đại Chánh tân tu Đại Tạng Kinh. Phần chính của Đại Chánh gồm 85 tập, mỗi tập trên dưới 1000 trang, khổ giấy bề ngang là 19cm, phủ bì của bìa ngang là 19cm30; chiều dài là 25cm30 và phủ bì của bìa chiều dài là 26cm30; trong đó, 32...
Bảy phương pháp diệt khổ trong kinh Nhất thiết lậu hoặc
26/10/2022
Lậu hoặc là âm Hán dịch của từ āsrava trong tiếng Sanskrit (P. āsava). Āsava xuất nguyên từ ā (đến, từ) + ngữ căn su nghĩa là “chảy ra”. Lậu có nghĩa là chảy nhỏ giọt, hoặc là nhơ uế, mê lầm. Văn học Phật giáo thường xuyên sử dụng danh từ này để chỉ những phiền não nhiễm ô không ngừng tuôn chảy trong tâm trí của...
Nguyễn Hữu Liêm: Đọc và phản biện Tuệ Sỹ: TỔNG QUAN VỀ NGHIỆP
30/06/2022
Thế gian bị vận chuyển bởi nghiệp. Chúng sinh bị vận chuyển bởi nghiệp. Chúng sinh bị buộc chặt vào nghiệp như trục xe quay theo bánh xe. (Nghiệp: 143) Bạch Cù-đàm, do nhân gì, do duyên gì, chúng sanh kia đều thọ thân người mà có người cao kẻ thấp, có người đẹp kẻ xấu… Có kẻ sống lâu, người chết yểu, có...
Lục thành tựu trong kinh Hoa nghiêm
23/06/2022
Hoa nghiêm thám huyền ký y vào bộ Hoa nghiêm 60 quyển, thuộc Đại tạng kinh 9, số 278, do Phật-đà Bạt-đà-la thời Đông Tấn dịch từ Phạn sang Hán, mà giải thích. Phạm vi bài này sẽ nói về tín, nghe, thời, xứ và chủ thành tựu. Chúng thành tựu sẽ được nói ở số báo sau. Đại phương quảng hoa nghiêm, phẩm Thế gian tịnh nhãn ghi:...
Đạo Sinh: Vô ngã và nhân cách thời đại
27/05/2022
Vô ngã là một trong những quan niệm đặc hữu của Phật giáo. Nó làm nền tảng cho mọi nhận thức của người Phật tử về chính mình và thế giới. Ngay từ thời đức Phật, quan niệm này đã được sử dụng để loại trừ nhận thức sai lầm về một thực thể hằng hữu trong một chúng sinh, đồng thời được xem như yếu tính quyết định sự tồn tại của nó...
Những giá trị phổ quát của Bồ tát hành
18/05/2022
Trước khi học triết học, rồi tư duy trên cơ sở những gì được lưu truyền qua các thế hệ triết gia, ông cũng như mọi sinh vật khác bị ném vào một thế giới được biết là đã tồn tại từ một khởi điểm thời gian nào đó, hay không từ một khởi điểm nào cả. Thế giới ấy luôn luôn biến động. Cho đến một lúc, trong ông, và cũng là...
Lý tưởng Bồ-tát trong Lục Độ Tập Kinh
16/05/2022
Thiền sư Khương Tăng Hội (?- 280) người gốc nước Khương Cư (vùng Sogdiane), thuộc giai cấp Bà-la-môn. Cha mẹ ngài sinh sống ở Thiên Trúc, sau đó đến trú tại vùng đất Giao Châu làm nghề buôn bán. Một số tài liệu thì cho rằng chỉ có cha ngài là gốc Khương Cư, đến Giao Châu buôn bán và sau đó cưới vợ là một cô gái người Việt và sinh...
Vài suy nghĩ về vấn đề sử liệu của Phật giáo Việt Nam
18/01/2022
Trong Phật giáo, có một giáo pháp rất tuyệt vời đóng góp to lớn cho nền giáo lý Phật giáo, nhất là tư tưởng Đại thừa, đó là giáo pháp duyên khởi - tánh không mà kinh Kim cang trình bày với một câu nổi tiếng: “Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm”. Tuy nhiên, phải chăng do hiểu nhầm giáo pháp tánh không mà Phật giáo không...
Những đặc điểm tư tưởng của Phật giáo Nguyên thủy, Bộ phái và Đại thừa
14/01/2022
Phật giáo là dòng chảy tư tưởng của nhân loại không ngừng thay đổi, là hệ thống triết học có giá trị nhân văn và triết lý sống, đưa con người từ khổ đau về với an lạc, có giá trị thực tiễn về mặt lịch sử lẫn tinh thần. Giáo lý Phật giáo dù có trải qua bao nhiêu ngàn năm, qua bao nhiêu sự thay đổi...