Sự tiếp cận của Đạo Phật

Đạo Phật không đặt trọng tâm nhiều về đức Phật, thần thánh hóa Ngài như là một con người siêu nhiên hay về những Thánh đệ tử của Ngài, Tăng đoàn hay giáo pháp và những thành quả. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, người đã sống cách đây hơn 2.600 năm tại Nepal, trước khi giác ngộ viên mãn, đã từng có một thời Ngài cũng là một người bình thường như chúng ta, cũng băn khoăn khắc khoải với những vấn nạn đời thường và nghi ngờ như chúng ta.

Xem tiếp »

Tìm hiểu “Lời tựa” trong Dị Bộ Tông Luân luận
28/01/2021
Sau khi Đức Phật diệt độ hơn 100 năm, Tăng đoàn bị phân chia thành 18 đến 20 bộ phái. Các bộ phái chủ trương những quan điểm bất đồng, có lúc chống đối lẫn nhau. Dị bộ tông luân luận của luận sư phái Thuyết nhất thiết hữu bộ là tác phẩm trình bày tường tận quá trình phân chia và diễn tiến của Phật giáo trong thời kỳ phân...
Khái lược về học thuyết duyên khởi của Nhất Thiết Hữu Bộ
11/01/2021
Tư tưởng chủ đạo của Thuyết Nhất Thiết Hữu bộ là “Các pháp ba đời luôn thật có, bản thể luôn thường còn.”[1] Vậy điều này có trái ngược với thuyết duyên khởi mà Đức Phật đã chứng ngộ dưới cội bồ-đề hay không? Lại cũng có thuyết quan niệm rằng “Tất cả pháp đều không.”[2] Vậy quan điểm này có rơi vào thuyết “đoạn...
Huyền mộng: Từ Lăng-già đến Kim cương
08/12/2020
Kinh Lăng-già từ xưa đến nay vẫn nổi tiếng là bản kinh khó đọc. Nói đến Kinh Lăng-già là nói đến cảnh giới thánh trí tự chứng với hình tượng ngón tay chỉ mặt trăng, và sự kiện Đức Phật “không hề thuyết một chữ kể từ khi giác ngộ cho đến khi nhập Niết-bàn.” Đó là cảnh giới Như Lai Toàn Nhiên Tịch Lặng trong ánh trăng Lăng-già bàng...
Bồ-tát Long Thọ và tên ăn trộm
30/11/2020
Long Thọ (Nagarjuna) là một trong tám muôn bốn Đại thành tựu giả ở Ấn độ vào khoảng thế kỷ thứ IX[1]. Ngài là một khất sĩ "trần trụi" và được yêu mến bởi tất cả những người cầu đạo chân chính. Hoàng hậu cũng quý kính Long Thọ hết mực. Ngày nọ, bà thỉnh cầu ngài vào cung. Long Thọ đến. Hoàng hậu xin ngài một đặc ân.
Khảo về quan điểm “Phật ở trong Tăng” và “Phật không ở trong Tăng” thời kỳ Phật giáo Bộ phái
31/10/2020
Sự phân biệt về các phương diện giáo nghĩa và những vấn đề liên quan đến Đức Phật và Tăng đoàn Phật giáo có lẽ hình thành khá sớm. Điều này phản ánh rõ qua các tác phẩm kinh điển thuộc các truyền thống Phật giáo khác nhau như hệ thống kinh điển Nikāya, A-hàm và kinh điển Phật...
Quan niệm nhân sinh của sáu vị tôn chủ thời Đức Phật
04/09/2020
Đức Phật có thể được xem là một nhân vật quan trọng của phong trào chống lại nền tư tưởng Bà-la-môn chính thống, và ngoài Ngài còn có sáu vị giáo trưởng khác mà theo kinh Sa-môn quả là có tiếng tăm vào lúc bấy giờ. Điều này cho thấy Bà-la-môn giáo đang mất dần sự ảnh hưởng độc tôn và người dân Ấn Độ đang mở lòng đón...
Kinh Đại thừa và Kinh Nguyên thủy
11/08/2020
Có một số quan điểm cho rằng kinh điển Nguyên thủy là do Đức Phật thuyết, còn kinh điển Đại thừa là do các nhà Đại thừa sáng tác về sau này. Nhưng cũng có quan điểm cho rằng kinh Đại thừa cũng do Đức Phật thuyết. Thật ra rất khó để có câu trả lời thuyết phục là quan điểm nào đúng. Tuy nhiên có một điều chúng ta thấy rằng nội dung tư...
Ba đặc tính của hiện hữu và sự liên hệ đến Khổ diệt
21/06/2020
Ba đặc tính của hiện hữu (Tam pháp ấn) là một trong những giáo lý căn bản và quan trọng của Phật giáo, được trình bày cả trong kinh điển thuộc văn hệ Pāli và A-hàm Hán tạng. Ba pháp này được Đức Phật dùng để chỉ ra bản chất của mọi sự vật hiện tượng, từ sắc pháp cho đến tâm pháp. Các pháp này thay đổi không ngừng và...
Độ nhất thiết khổ ách
24/05/2020
Có lần khi nói về tám thức tâm vương trong Duy thức học, một người hỏi rằng “con người lo sợ là do thức nào?”. Trước đó tôi chưa nghĩ tới chuyện này, nhưng cũng thông minh đột xuất mà trả lời rằng “là do thức thức mạt-na thứ 7, vì nó chấp ngã cho nên mới có lo sợ”. Sau này suy nghĩ lại thấy câu trả lời ấy cũng không sai. Con người khổ do rất...
Tư Tưởng Trung Đạo qua Bát Bất
12/04/2020
Mở đầu Trung luận, Bồ-tát Long Thọ đã sử dùng Bát bất duyên khởi để hệ thống hóa tư tưởng Tánh không trong kinh Bát-nhã. Từ cơ sở này, ngài phân tích làm sáng tỏ hệ thống triết học của mình . Mục tiêu của luận thuyết này là "phá tà hiển chánh",