Đầu xuân đọc thơ thiền

dau xuan

Nguyên Giác

   BưỚm  

 Xuân về hoa bướm gặp nhau đây

Hoa bướm phải cần họp lúc này. 

Hoa bướm xưa nay đều huyễn

Giữ tâm bền chặt bướm hoa thây. 

 

 

                   GIÁC HẢI (Thế kỷ 11-12) – Bản dịch HT Thanh Từ

 (BÌNH: Tất cả các say đắm buộc chúng ta vào thế giới này, y hệt như bướm lượn quanh hoa. Bạn gặp một thiếu nữ đẹp, nói chuyện vui đùa với nàng, khuôn mặt dễ thương của nàng thể đã in vào trí nhớ bạn trong nhiều thập niên về sau. Khi bạn già đi, trong khi bạn chờ chết trên giường bệnh, hình ảnh nàng trong trí nhớ bạn vẫn thơ trẻ dễ thương cho trong đời thực, nàng hẳn phải một cụ tóc bạc da nhăn. Nếu bạn một niệm chấp giữ lấy hình ảnh thơ trẻ dễ thương đó, bạn không cách nào giải thóat ra khỏi cõi đau khổ này. Nhưng bạn cũng đừng tìm cách xóa đi hình ảnh đó trong tâm bạn. Đừng tìm cách xóa đi bất cứ trong tâm bạn, bởi điều đó bất khả không thích nghi. bởi hình ảnh đó trong bản chất lại tánh không rỗng rang. Hãy nhận ra định luật duyên khởi, hãy nhìn thấy tánh không của vạn phápđó thiền đạo. Hãy mở hai mắt bạn ra, nhìn thấy .)

 

Butterflies

 

With the spring coming back, butterflies and flowers meet here.

Urged by timely passions, butterflies and flowers unite.

All butterflies and flowers, since infinite time, have been illusions.

You should keep your mind unmoved, despite all the butterflies and flowers. 

                                               GIAC HAI (circa 11th century)

 

(COMMENT: All passions tie us to this world, just like butterflies hovering around flowers. You see a beautiful woman, have a nice talk with her, and her lovely face might be imprinted in your memory for decades. While you grow old, while you are waiting to die in bed, her image in your memory is still young and lovely even she in real life must be an old woman with white hair and wrinkles. If you have a thought of clinging to that young and lovely image, you have no way to break free from this suffering realm. But you should not try to empty that image from your mind. Don’t try to empty anything from your mind, because that is impossible and unsuitable. And because that image is empty in nature. Just realize the law of dependent origination, just see the emptiness nature of all things – that is the way of meditation. Open your eyes, and see it.) 

 

 

Cúc Hoa   

 

Bẵng quên thân thế chẳng hề vương 

Lặng lẽ ngồi lâu lạnh thấu giường 

Năm hết trong non không sẵn lịch 

Nhìn xem cúc nở biết trùng dương.

                     HUYỀN QUANG (1254 - 1334) –  Bản dịch HT Thanh Từ

 

 

(BÌNH: Đức Phật dạy chúng ta giữ tâm sở trụ. Nghĩa chúng ta đừng dính mắc vào bất cứ , cho kinh điển hay các vị Thiền ; Còn như, dính mắc vào bất cứ , nghĩa dính mắc vào một hình thức ngã chấp. Làm sao chúng ta thể không dính mắc vào bất cứ ? Chúng ta sống trong thế gian này, mang tam độc sẵn trong máu, luôn luôn dính mắc vào những đó. Chúng ta được dạy từ thơ ấu hãy tự hào về đất nứơc vinh quang của mình, về tôn giáo ân sủng của mình, về các Thiền nổi tiếng của chúng ta, về thành công, vân vân

Chúng ta tự hào về những chuyện đó trong quá khứ, về các giải thưởng thắng được hôm qua, về các bài thơ hay chúng ta viết năm ngóai, về kỷ niệm ngọt ngào chúng ta đã với những người chúng ta yêu thương. Chúng ta cũng bực bội về nhìêu chuyện quá khứ, về tuổi trẻ nghèo khó chúng ta trải qua, về các lời chỉ trích bất công nhắm vào chúng ta, về các kỷ niệm cay đắng khi những người chúng ta yêu thương rời bỏ ra đi.

Chúng ta cũng thèm múôn những đó trong tương lai, muốn nổi tiếng hay vinh quang. Chúng ta sống nơi đây bây giờ, nhưng các niệm trong tâm chúng ta cứ lang thang từ giấc này sang giấc kia, về hướng một tương lai hào hứng. chúng ta sợ hãi những tương lai chưa , bất định.

Thêm nữa, sống trong thế gian này, chúng ta phải thực dụng nghĩ về tương lai, phải viết một cuốn sách các bài kinh để cầu nguyện cho ngườI chúng ta yêu thương, phải tụng kinh với các con chúng ta hàng ngày để vun trồng tương lai tâm linh của chúng, vân vân. Chúng ta phải định kế họach, phải nghĩ về tương lai, hay phải để giành tiền để mua một chiếc xe vào tháng tới. Chúng ta phải họach định cho tương lai, nhưng nhớ đừng dính mắc vào bất cứ trong tương lai. Hãy bình lặng, tỉnh thức.)

 

 

Daisies

 

Clinging to nothing, forgetting body and life, 

I sat quietly so long that the cold chill spread the bed.

As years passing by in mountain, without a calendar, 

I saw daisies blooming and knew the autumn coming.

                               HUYEN QUANG (1254 – 1334)

 

(COMMENT: Buddha urged us to cling to nothing. That means we should not cling to anything, even to the scriptures or the Zen masters; Clinging to anything means clinging to a form of self-grasping. How can we cling to nothing? 

We live in this world, have in blood the three poisons, and always cling to something. 

We are taught from childhood to take pride in our glorious nation, in our blessed religion, in our famous Zen masters, in being successful, and so on. 

We are proud of something in the past, of the trophy we won yesterday, of the beautiful poems we wrote last year, and of the sweet memories we had with those we loved. We are also resentful of something in the past, of the childhood poverty we lived in, of the criticism unfairly against us, and of the bitter memories we had when our loved ones leaving.

We also desire for something in the future, for the fame or the glory. We live here now, but our thoughts wander in dream after dream towards an exciting future. And we are scared of some future unknown, uncertain. 

Also, living in this world, we have to practically think of the future, have to write a book of prayers for someone we love, have to chant the sutras with our children daily to nurture their spiritual future, and so on. We have to plan, have to think of the future, or have to save money to buy a car next month. We must plan something for the future, but we should not cling to anything in the future. Just be serene and awake.)     

 

(trích từ tác phẩm Những Lời Dạy từ các Thiền Việt Nam Xưacủa Cs Nguyên Giác)

 

 

Chia sẻ: facebooktwittergoogle