Chính nó là cuộc sống

CHÍNH NÓ LÀ CUỘC SỐNG

Thích Thái Hòa

 

Bạn muốn chống lại điều ác, bạn lấy gì để chống? Nếu bạn lấy điều ác để chống lại điều ác, thì không thể, vì sao? Vì chúng là đồng loại. Cái gì đồng loại, thì cái ấy có tác dụng hội nhập và đồng hóa hơn là đối kháng.

Và nếu bạn dùng điều thiện để chống lại điều ác chăng? Lại càng không thể. Vì thiện và ác dị loại. Nhân và quả của thiện hoàn toàn không liên hệ gì đến nhân và quả của ác. Vậy, làm sao mà bạn có thể dùng điều thiện để chống lại điều ác?

Thiện và ác không thể nào gặp nhau, thì làm sao có thể chống đối nhau để dẫn đến tình trạng thiện thắng, ác bại hay thiện bại, ác thắng.

Do đó, vấn đề đặt ra thắng bại giữa thiện và ác hay giữa ác và thiện chỉ là những vấn đề của thế giới khái niệm, của tri thức ảo giác, của chủng tử vô minh và tà kiến, chứ không phải là của thế giới thực nghiệm, chứng nghiệm và chánh kiến đối với giáo lý nhân duyên, nhân quả.

Thiện hay ác chỉ là những dòng chảy biến thiên vô tận của nhân và duyên ở nơi tâm thức cá nhân và cộng đồng. Trong dòng chảy của tâm thức ấy, nếu bạn khởi lên một niệm thiện và niệm thiện ấy được yểm trợ bởi những điều kiện thích hợp với chúng, cho đến khi hội đủ nhân duyên, chúng sẽ dẫn sinh cho bạn những hoa trái an lạc.

Và cũng ở trong dòng chảy của tâm thức ấy, nếu bạn khởi lên niệm bất thiện và niệm bất thiện ấy được yểm trợ bởi những điều kiện thích hợp với chúng, cho đến khi hội đủ nhân duyên, chúng sẽ dẫn sinh cho bạn những hoa trái khổ đau.

Vì vậy, khổ đau hay an lạc không đến với bạn từ những áp lực bên ngoài, mà đến từ dòng chảy nhân duyên thiện ác ở nơi tâm thức của bạn.

Do đó, bạn muốn chống lại điều ác, thì chỉ có phương pháp duy nhất là tâm bạn đừng nghĩ đến điều ác, khiến cho mọi nhân duyên sinh khởi điều ác nơi tâm bạn tự nó hủy diệt. Và mọi người muốn chống lại điều ác, thì chỉ có phương pháp duy nhất là tâm thức cộng đồng đừng nghĩ đến điều ác, khiến cho mọi nhân duyên sinh khởi điều ác ở nơi tâm thức cộng đồng tự nó hủy diệt.

Với phương pháp ấy, bạn và cộng đồng của bạn hãy nỗ lực thực tập mỗi ngày, thì sự hòa bình, an lạc và văn minh không còn là những ước mơ mà là những hiện thực; không còn là những đối tượng khát thèm tìm kiếm mà chính nó là cuộc sống của bạn và cộng đồng của bạn.

Chia sẻ: facebooktwittergoogle