Các Bậc trong GĐPT

Tu học các Bậc trong GĐPT

 

Ngành Oanh:

Mở Mắt

Cánh Mền

Chân Cứng

Tung Bay

 

Ngành Thiếu:

Hướng Thiện

Sơ Thiện

Trung Thiện

Chánh Thiện

 

Nghành Huynh Trưởng:

BậcKiên

Bậc Trì

Bậc Định

Bậc Lực

 

Tài Liệu Trại Huấn Luyện Tuyết Sơn

Tài liệu Trại Huấn Luyện Anoma - Ni Liên

Tài Liệu Trại Huấn Luyện Lộc Uyển

Tài Liệu Trại Huấn Luyện Adục

Tài Liệu Trại Huấn Luyện Huyền Trang

Tài Liệu Trại Huấn Luyện Vạn Hạnh

Chia sẻ: facebooktwittergoogle
Các bài viết khác