Tình Tâm Linh


(Tặng Tenzin Trile, người em Tây Tạng,

 hướng dẫn viên của đoàn suốt chuyến hành hương từ ngày 30 – 8 đến 04 – 9 -2013).

Thương biết mấy, hỡi người em Tây Tạng!
Đốt đèn khuya kỳ ngộ dáng bóng Thầy;...
Cung điện ngày xưa, nay em tủi nhục,
Tình tâm linh, hun hút vượt trời mây!

Duyên đã ngộ vạn lần hội ngộ,
Trái tim tôi, hàng vạn trái tim em!
Mặt trời lên, núi ôm mây thiền định;
Giọt cam lồ rưới nhuận một đóa hoa!

Lhasa – Tây Tạng, ngày 03 – 9 – 2013
Tuệ Nguyên - Thích Thái Hòa

 

Chia sẻ: facebooktwittergoogle