Đã đến nơi rồi

da den noi roi
Văn h�o Leo Tolstoy c� kể một c�u truyện về hai người bạn gi�.  Efim l� một người gi�u c� v� c� một đời sống rất gương mẫu, �ng kh�ng uống rượu, kh�ng bao giờ n�i dối v� được mọi người trong l�ng k�nh trọng.  V� ngược lại, bạn của �ng, Elisha th� c� một cuộc sống tạm đủ, thỉnh thoảng �ng uống rượu, v� hay ưa th�ch ca h�t, vui chơi với bạn b�.
    Một ng�y nọ, hai người bạn rủ nhau c�ng đi h�nh hương về nơi Th�nh địa. Tr�n đường đi, Elisha mệt v� kh�t nước n�n bảo người bạn của m�nh h�y cứ đi trước, �ng muốn gh� v�o ng�i l�ng gần đ� để xin nước uống, rồi sẽ bắt kịp theo sau.
    Efim nghe lời v� đi trước, được một đoạn ngắn, �ng dừng lại dưới một gốc c�y v� ngồi chờ người bạn ngh�o của m�nh. Efim mệt v� ngủ thiếp đi một l�c l�u. Khi tỉnh dậy, �ng ngồi chờ đến xế chiều vẫn kh�ng thấy b�ng d�ng của Elisha đ�u. Efim đo�n c� lẽ người bạn của m�nh đ� đi ngang qua hoặc đi nhờ với ai đ� rồi, v� c� lẽ kh�ng nh�n thấy �ng ngồi chờ ở nơi n�y. Efim nghĩ, th�i b�y giờ m�nh cứ tiếp tục l�n đường, chắc l� sẽ bắt kịp Elisha đang ở ph�a trước.
    Sau v�i ng�y đường, cuối c�ng Efim cũng đ� đến được nơi Th�nh địa. �ng bắt đầu đi t�m người bạn của m�nh. V� trong một buổi lễ đ�ng người �ng nh�n thấy r� r�ng Elisha từ xa, đang quỳ lạy v� cầu nguyện. Efim rất mừng, v� biết rằng người bạn nh� ngh�o của m�nh cũng đ� đến được nơi n�y c�ng với �ng. Trong suốt buổi lễ, Efim lu�n đưa mắt nh�n Elisha để khỏi thất lạc người bạn m�nh lần nữa.
    Khi buổi lễ chấm dứt, mọi người x� đẩy, chen lấn nhau ra về, v� Efim lại mất dấu người bạn m�nh. Nhiều lần, �ng nh�n thấy r� Elisha từ xa, nhưng khi chen đến gần th� người bạn m�nh đ� đi mất.
    Sau c�ng Efim b�n ra đứng trước cỗng để đ�n chờ Elisha. Efim nghĩ thầm, lần n�y th� người bạn m�nh kh�ng thể n�o đi đ�u mất được. �ng đứng chờ đến chiều, khi mọi người đ� ra về hết nhưng vẫn kh�ng thấy Elisha đ�u.
    Efim một m�nh trở về l�ng. V� �ng ngạc nhi�n khi nghe tin người bạn nh� ngh�o của m�nh đ� c� mặt ở nh� rồi. Efim vừa gh� qua thăm, th� Elisha đ� chạy ra vồn v� xin lỗi, �T�i th�nh thật xin lỗi anh l� đ� kh�ng h�nh hương đến Th�nh địa như đ� hứa với anh được. H�m t�i gh� v�o một ng�i nh� để xin nước uống, nhưng gặp gia đ�nh ấy c� ho�n cảnh rất thương t�m, n�n t�i quyết định gom hết ch�t số tiền d�nh dụm cho chuyến h�nh hương của m�nh, v� ở lại để gi�p đở họ qua cơn ngặt ngh�o ấy. C�n anh th� sao, anh c� đến nơi an to�n kh�ng?�
    Efim ngẩn ngơ, kh�ng hiểu người m� �ng đ� thấy rất r� r�ng ở nơi th�nh địa kia l� ai! Phải chăng tuy người bạn ngh�o của m�nh, Elisha, kh�ng đến nơi đ�, nhưng tấm l�ng của �ng đ� đến được rồi. Efim im lặng hồi l�u, rồi quay sang n�i với người bạn m�nh, �Ch�n t�i tuy đ� bước được đến Th�nh địa rồi, nhưng t�m t�i th� kh�ng chắc��
L� ở ngay nơi n�y
C� lẽ c�u truyện ấy cũng muốn nhắc nhở rằng, tr�n con đường tu học nơi n�o cũng c� thể l� th�nh địa, cũng c� thể trở th�nh một chốn huyền thoại, nếu như ta biết tiếp x�c với những g� đang c� mặt với một tấm l�ng ch�n th�nh v� trong s�ng.
    V� c� lẽ th�nh địa kh�ng phải l� một nơi đặc biệt n�o đ� m� ta phải t�m đến, m� n� đang c� mặt nơi đ�y với một c�i thấy biết ch�n thật.  C� biết bao nhi�u l� những phương ph�p v� con đường, dẫn ta về một nơi xa x�i n�o đ�, m� m�nh cũng chưa thật biết tới, nhưng kh�ng mấy ai biết l�m sao để trở về c� mặt được ở nơi n�y, bạn hả�
    Ch�ng ta vẫn mong đến được một nơi n�o, hay đạt được một trạng th�i n�o, l� ho�n hảo v� tốt l�nh. V� ta l�n đường h�nh hương về nơi ấy, với một nhiệt t�m mong cầu. Nhưng c� lẽ rồi ta sẽ kh�m ph� ra rằng, nơi chốn ấy, cũng đang c� mặt ngay nơi n�y.
    V� mặc d� ch�n ta tuy chưa bước đến nơi đ�, nhưng biết đ�u được, với một tấm l�ng trong s�ng v� ch�n th�nh, t�m m�nh cũng c� thể đ� về, đ� đến nơi rồi, phải kh�ng bạn? V� thật ra ta n�o c� rời khỏi nơi ấy bao giờ đ�u�
� Minh T�nh Nguyễn Duy Nhi�n
Chia sẻ: facebooktwittergoogle
Các bài viết khác