Niệm Định Tuệ Hữu Lậu và Niệm Định Tuệ Vô lậu (sách tái bản)

niem dinh tue today

Xin mời bấm vào đây để tải đọc

                              

Ngôn ngữ là một phương tiện để diễn tả đạo lý, nhưng thể thật của đạo đã vượt ra ngoài ngôn ngữ và tất cả ý niệm. Vì vậy, một khi chúng ta đã liễu tri được nghĩa chân thật của đạo thì lúc đó sẽ thấu tỏ được sự diệu dụng của phương tiện ngôn ngữ. Nếu xét về nghĩa chân thật của đạo, thì đó chính là chân tâm không sinh diệt hay chánh kiến vô lậu.

Niệm Định Tuệ Hữu Lậu và Niệm Định Tuệ Vô lậu (sách tái bản)

Chia sẻ: facebooktwittergoogle
Các bài viết khác