Đường về Tịnh độ - The way to the Pure land (sách mới)

pure

xin mời bấm vào đây để tải đọc

Đại chúng phai luôn nhơ nghi nhàm chan cõi Sa Bà ngu trươc nhơ uế, vui thich Tinh
độ, niêm Phât lơn tiếng và hành bô thi. Phai siêng năng tinh tiến hành tri, đừng đăm chim trong ngu duc
10 (tài, săc, danh,
 

Chia sẻ: facebooktwittergoogle
Các bài viết khác