Đi Vào Pháp Giới Hoa Nghiêm Tập 2

di vao 2

Xin mời bấm vào đây để tải đọc

Đi vào Thế giới Hoa nghiêm là đi vào Bồ đề tâm thanh tịnh và được cụ thể hóa bằng nguyện và hạnh.
 
Chia sẻ: facebooktwitter
Chia sẻ: facebooktwittergoogle
Các bài viết khác