Tu tập thế nào có kết quả ?

Tu tập thế n�o c� kết quả
Tu tập thế n�o c� kết quả ?
Hỏi:  T�i l� một Phật tử v� cũng đ� h�nh thiền hơn hai mươi năm.  Nhưng t�i chưa bao giờ thật sự kinh nghiệm được một sự an lạc n�o l�u d�i. V� t�i cũng đ� được học hỏi v� thực h�nh theo nhiều lời dạy của c�c thiền sư, nhưng sao thấy m�nh vẫn bị sai xử bỡi những cảm x�c v� th�i quen cũ.  Nhiều l�c t�i tự hỏi, "Mục đ�ch để l�m g� đ�y?"  T�i cần phải l�m g� b�y giờ?
Blanche Hartman:  C�u hỏi của bạn l� c�u hỏi chung của đa số ch�ng ta. Khi ch�ng ta bắt đầu bước ch�n v�o con đường thiền tập, lẽ dĩ nhi�n ai cũng muốn c� được một số kết quả n�o đ�. C� thể mục đ�ch của ta l� v� muốn được thiện l�nh hơn, hay l� muốn kh�m ph� được những g� m�nh c�n thiếu s�t.
    Thật ra khi ta tu tập, h�nh thiền, chắc chắn l� sẽ c� một sự chuyển h�a. Chỉ c� điều l� sự chuyển h�a ấy c� thể kh�c với � ta nghĩ, hoặc kh�ng đ�ng theo kỳ vọng của ta m� th�i.
   Bạn cũng kh�ng n�i r� l� bạn c� đang theo sự hướng dẫn của một vị thầy hay một nh�m tu học n�o kh�ng, sự thực tập của bạn c� đều đặn hay l� bất thường. Những điều ấy cũng c� phần n�o ảnh hưởng đến con đường tu tập của bạn.
    Mặc d� trong giai đoạn ban đầu ch�ng ta cần phải c� một mục đ�ch trong sự tu tập, nhưng nếu ta l�m g� cũng phải c� một mục ti�u th� n� c� thể trở th�nh một trở ngại lớn tr�n con đường tu học.
    Thiền sư Suzuki Roshi c� n�i, "Tự mỗi ch�ng ta đều đ� rất l� vẹn to�n," "Ta c� hết tất cả những g� m�nh đang cần," v� "Ta đang sống như vậy cũng l� đầy đủ rồi." V� t�i cũng phải mất một thời gian kh� l�u mới thật sự hiểu được sự thật ấy. Thiền sư Suzuki c� khuy�n ch�ng ta "h�y lu�n lu�n cố gắng hết sức m�nh trong mỗi gi�y mỗi ph�t," nhưng cũng đừng bao giờ c� một kỳ vọng n�o hết. 
    Nhưng thế n�o l� cố gắng tu tập m� lại kh�ng c� một mục ti�u hay kỳ vọng n�o hết? Như bạn đ� h�nh thiền hơn hai mươi năm rồi, th� c� lẽ bạn cũng đ� thấy được c� một c�i g� đ� s�u k�n b�n trong, m� đ� vẫn tiếp tục giữ bạn ở tr�n con đường tu tập. N� l� g�?
    Nếu ta nh�n thấy được c�i phần s�u k�n ấy cho thật r�, l� ta cũng sẽ thấy được ch�nh con người thật của m�nh, c�i tự t�nh của m�nh, n� s�u xa v� rộng lớn hơn tất cả bất cứ mọi ham muốn, kỳ vọng hay mục ti�u n�o kh�c của ta đặt ra.
    V� đ�i khi c� những l�c, trong ch�ng ta ai cũng bị những cảm x�c v� tập qu�n, th�i quen của m�nh sai xử. Nếu như ta c� thể thấy được sự c� mặt của ch�ng, ghi nhận được cảm gi�c ấy đang biểu hiện tr�n một phần n�o đ� trong cơ thể của m�nh như thế n�o. V� nếu ta biết sử dụng năng lượng của ch�nh niệm v� t�m từ, th� ta sẽ tạo n�n một khoảng kh�ng gian rộng lớn cho n� được chuyển h�a. Những tập qu�n v� th�i quen ch�ng c� gốc rễ rất s�u xa v� kh�ng dễ g� thay đổi.
    C� một thiền sư n�i rằng, sự tu tập của ta nhiều khi cũng giống như người đi qu�t r�c rưỡi gom lại th�nh đống, v� rồi ta t�m thấy một vi�n ngọc qu� trong ấy. Nếu người xưa như vậy th� ng�y nay ta cũng thế, c� lẽ trong những đống r�c dơ của m�nh, cũng đang c� mặt một vi�n ngọc qu�.
Nguyễn Duy Nhi�n phỏng dịch
Chia sẻ: facebooktwittergoogle