Hương vị giáo pháp (sách mới)

huongvi

xinbamvaoday

H��ng vị gi�o ph�p (s�ch mới)
Trong c�c b�i ph�p thoại, thiền s� Ajahn Chah th�ờng nhấn mạnh rằng: " Mỗi ng�ời c� tốc �ộ �i ri�ng của mình v� nh� thế ch�ng ta �ừng ngại chiều d�i của con ��ờng hay �iểm �ến.
Chia sẻ: facebooktwittergoogle
Các bài viết khác