Mưa lành

NINH GIANG THU CÚC

 

Mưa lành

 

Từng giọt mưa lành tưới thế gian

Đản sanh nhè nhẹ gót sen vàng

Bừng lên đuốc tuệ soi nhân loại

Tỏa khắp ta bà ánh đạo quang

Mẫu hậu Ma gia tròn ước nguyện

Quân vương Tịnh Phạn vẹn đôi đàng

Chuyển luân đời đạo lòng tâm niệm

Ruộng phước cấy cày buổi khẩn hoang.

Kính ngưỡng

Người đi những bước chân vào huyền thoại

Tự an nhiên đại địa ngát hương sen

Nhạc trời tấu diệu hòa ca an lạc

Tháng tư trong vườn thiêng tỏa ánh quang

Tự thể tánh Ngài hiện thân miên viễn

Thương chúng sanh vào cõi thế trầm kha

Từ vô thủy thân vô biên thường trú

Mưa pháp âm thấm nhuận cả sơn hà

Bi vô lượng chuyển muôn ngàn phương tiện

Cũng sanh, già, hoại, diệt có hề chi

Đời cứ thấy đến đi theo ngày tháng

Như Lai thành trong một nghĩa nhất như.

 

Chia sẻ: facebooktwittergoogle