Nghe lời Mẹ dạy

Mẹ khuyên con niệm Phật

Mẹ là Phật đó rồi

Khuyên con sống chơn chất

Đúng là Bồ-tát thôi

 

Đâu phải nhọc tìm xa

Phật thị hiện giữa nhà

Thương cả người lẫn vật

Phật chính là Mẹ Cha

Giới Phật tuyên là Hiếu

Con cung kính lắng nghe

Lời mẹ ru con hiểu

Tình yêu là chở che

 

Mẹ vượt ngoài còn mất

Vốn tình yêu như thật

Chuối thì tự ba hương

Sữa thì ngon ngọt thật

 

Bồ-tát độ chúng sanh

Từng cưu mang chín tháng

Hóa than trăm ngàn vạn

Dạy con gìn thiện tâm

 

Việc ác nhỏ không làm

Tí tẹo lành... cố gắng

Chẳng so đo Bắc Nam

Từ Bi là Tối Thắng

 

Con nghịch mẹ vờ mắng

Con ngoan mẹ mỉm cười

Mắt rõ phân đen trắng

Nhờ mẹ con nên người

 

Mẹ dạy con thờ Phật

Mẹ dạy con làm Người

Lời ca dao Như Thật

Nở sen thơm Tháp Mười.

Chia sẻ: facebooktwittergoogle