LÊN CHÙA

Lên chùa,
Nắng sớm đơm hoa
Sương như đính ngọc trên tà áo bay
Đóa hồng nở vội, không hay
Cánh chim sâu nhỏ, vỗ đầy mật thơm

Lên chùa,
Gió ngát tâm hương
A Di Đà Phật mười phương liên-tòa
Nghiêng vai,
Nhẹ gánh ta-bà
Chuông công phu điểm, ngân xa ưu phiền

Lên chùa,
Bạn đạo thân quen
Nụ-cười-Di-Lặc,
Búp-sen-lục-hòa
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca
Bước chân Cùng-Tử tìm cha miệt mài

Lên chùa,
Thấy Phật Không Hai
Chúng sanh là Phật tương lai sẽ thành
Một trăm lẻ tám Hồng Danh
Trang nghiêm cõi Phật,
Tịnh thanh tâm mình

Lên chùa lạy Phật nghe kinh
Ma-Ha-Ca-Diếp lặng thinh,
Khẽ cười.

(Như-Thị-Am, tháng bảy, 2006)
Chia sẻ: facebooktwittergoogle