Mỗi Tháng Tư

moi thang tu

Mỗi Tháng mỗi lòng mỗi đóa

Nở sen hồng Duy Ngự  phương phi

Tám mươi vẻ đẹp anh nhi

Hiện thân Đức Phật uy nghi vào đời.

Mỗi Tháng   diệu vời nguyên đán

Bốn loài mừng khánh đán nguyên xuân

Trầm hương năm thể mười phương

Mỗi chân tâm tròn gương trăng rằm

Mỗi Tháng đăm đăm tuệ nhãn

Mỗi vườn tâm thoáng đãng diệu kỳ

Mỗi lòng mỗi tam tự quy       

Nam Sakya muni đại hùng

Bảy sen nở trùng trùng phúc lạc

Diệu tâm Diệu pháp Liên Hoa

Mười phương quy ngưỡng Phật đà

Khai  thị ngộ nhập chính pháp âm

 

 Hạnh Phương

 

 

 

Chia sẻ: facebooktwittergoogle