PHẬT HIỆN

phat hien
PHẬT HIỆN🙏
🌼🌼🙏🙏🙏🌼🌼
Phật hiện trần gian
Hoa đàm bừng nở
Gió đưa hương an lành
Khắp chốn đón tin vui
🌼🌼🙏🙏🙏🌼🌼
Phật hiện trần gian
Mặt trời ló dạng
Ánh dương hồng toả chiếu
Nơi nơi bớt lầm than
🌼🌼🙏🙏🙏🌼🌼
Phật hiện trần gian
Chân tâm hiển lộ
Đường giác ngộ tỏ bày
Chúng sanh biết lối về
                           GT
                   14-04- AL
Chia sẻ: facebooktwittergoogle