Văn hóa Phật

van hoa phat

 

Văn hóa Pht là nn tng đo đc đc trưng trong sinh hot nhân gian, bi vì, đi sng ca Đc Pht Thích Ca và các đ t  ca Ngài vn sng gia nhân gian, không mang tính cht ca sinh hot thành th hay mt thế gii nào khác.

Văn hóa Pht không phi là mt vt phm bt biến, mà là mt quá trình tương tác gia nhng li dy ca Đc Pht và người đang đi tìm đo hay đang tu đo ca Ngài, thông qua ngôn ng trong s kiến to xã hi ca con người, luôn luôn biến chuyn theo lut nhân qu, sinh ra và dit đi, không ngng.

Bước chân vào mt không gian tĩnh lng và tìm li nhng khonh khc lng đng xóa tan mi phin mun trong tâm hn, là mt thói quen đã gn lin vi cuc sng ca người con Pht khi đến chùa, và cũng là s yên tĩnh, nhp tâm ca mi người đang tr v vi bn th chân thc ca mình.

Nhng giây phút cm thy nh nhàng khoan khoái, nhng gi phút gánh n đi on oi đôi vai bng dưng như mt hn. Đây chính là đng lc tnh ng thúc đy người hc Pht trong tinh thn c gng vươn lên, đ gây dng, ci phúc cho mình, cho gia đình, cho nhng người chung quanh mt ngày mai sáng đp.

Không gian ca Như Lai không ch giúp cho người tu Pht hay đang bt đu hc Pht có mt trng thái vng lng, thanh bình ca ni tâm và mt cm giác t do, mà còn là nơi p nuôi ln đi sng tâm linh ca người hc Pht qua tng ch được ghi li trong kinh đin.

T by bước chân và mi bước có hoa sen đ chân cho Thái t Siddharta Gautama dưới gc hoa Vô ưu, là biu trưng cho mt đim xut thế hiếm có ca Bc thánh nhân hay Hin triết đã đt được s giác ng, và cũng là hình nh biu đt con đường đi đến s tnh thc hoàn toàn qua by quá trình tu tp như sau : T nim x, T chánh cn, T như ý túc, Ngũ căn, Ngũ lc, Tht giác chi, Bát Thánh đo.

Sau ngày thành đo dưới ci b đ. Đôi chân trn đã ngược xuôi, sut bn mươi lăm năm thuyết giáo, khp đó đây và trãi qua tng giai đon trong đi ca Đc Pht Thích Ca, là nhng vết chân truy tìm chân lý cho đi bng mt gia tài pháp ng, không ngoài vic gii thích mc đích ca cuc sng, nhng hin tượng bt công, s bn cùng hóa ca con người, trong xã hi và đưa ra nhng phương cách thc hành đ đưa đến hnh phúc tht s.

Đc Pht Thích Ca đã ging dy rt nhiu đ tài, nhưng các điu căn bn nguyên thy trong Pht hc có th tóm tt như sau : Sng đi đo đc | Nhn thc rõ ràng v mi ý nghĩ và hành đng | Phát trin s hiu biết và trí tu. M rng lòng t bi.

T nhng thc tế này mà nếp sng ca người hc Pht đã to ra mt nn văn hóa giáo dc đ cao tính đo đc ưu vit, đ giúp cho nhng ai thích sng và t rèn luyn bn thân ca chính mình, trong cách hc làm mt con người có lý trí phân bit thin ác và có t do hướng đến điu lành đ làm lánh xa vic d.

Văn hóa Pht là yếu t mang tính đo đc có s tương quan cht ch bên trong đi sng ca con người. Bi vì khi nhng giá tr tinh thn và vt cht mang tính ph biến hay cá th ca con người trong tiến trình phát trin đi sng xã hi còn b tính tham, sân, si, chi phi, thì các đam mê ti li s kết qu đưa ti cái làm kh cho bn thân mình cũng như cho người khác. Đây chính là cái va là tác nhân va là kết qu th hin trong cuc sng hng ngày, mà lut nhân qu có phn din nghĩa rõ ràng trong tam tng kinh đin nhà Pht.

Trong Kinh A Hàm, Đc Pht có dy : "Mun biết kiếp trước mình đã làm gì, hãy nhìn cuc sng ca mình hin ti. Mun biết kiếp sau mình s ra sao, hãy nhìn vic mình đang làm hin ti."

Kinh nghim giác ng ca Đc Pht Thích Ca qu thc, là Ngài đã dng đng li nhng gì b quăng b, b quên lãng, trong kh năng trí giác thm thu tht tánh ca các pháp nhân sinh vũ tr, sn có mi người.

Kinh nghim giác ng ca Đc Pht Thích Ca là mt mi đan, ni kết, không l thuc thi gian và không gian, áp dng cho tt c nhng ai đang tìm hay thc hành theo cách t tu luyn ca Ngài, qua tiến trình thâu gn trong ba ch : Gii, Ðnh, Tu, và bn ch có th t thc hành được, như : T, Bi, H, X.

Kinh nghim giác ng ca Đc Pht Thích Ca là mt nhng phương pháp hướng dn cách sng đo đc cho con người qua nhng trình đ tiếp nhn khác nhau, đ đưa đến chân lý giác ng, gii thoát có mc tiêu thc tin rõ ràng trong s bình đng. 

Kinh nghim giác ng ca Đc Pht Thích Ca là hc cách nhìn và cm nhn s vt đúng vi con mt thc tnh tc đ chp nhn và sng vi cái tht ca mình bng chánh nim.

Kinh nghim giác ng ca Đc Pht Thích Ca là thc hành theo bt c cách nào cũng s đt được mc đích đem Tâm, đến mt trng thái sáng sut, quân bình, nhm giúp cho Thin pháp sn có trong thân tâm ca mi người đang ch s tnh thc và quyết tâm ca tng cá nhân, đ có th đi đến kết qu thy biết như tht trong vic thành tu đon tr ái, th.

Kinh nghim giác ng ca Đc Pht Thích Ca không phi ch đ giác ng mà là đ hướng dn chúng sanh đt đến cnh gii an lc. Tt nhiên không phi ai cũng đt đến mc đích này mt cách d dàng. Tt c đu ph thuc vào s n lc hc Pht và s t rèn luyn ca mi người. Nhưng bt c ai đã tình nguyn đi theo con đường này và thc hành mt cách đúng đn, thì chc chn s la chn này s là mt hành đng thiết thc nht, hoàn toàn hu ích và cn thiết nht cho toàn th cuc sng vô minh ca chính mình cũng cho người.

Li ca Đc Pht Thích Ca nói là nhng cách sng thiết thc hin ti, mang li hnh phúc, an lc cho cuc sng ca mi người. Đc Pht Thích Ca cho thy, người biết hc Pht phi nhn ra con đường mà Ngài đã đi và đã đến. Đây là điu, mà bt kỳ mt người tu ti gia, xut gia, nam hay n nào, biết và thc hành theo Ngài, thì h đu có quyn thành Pht.

Hc Pht là mt đng t, nói v s tu hành Pht pháp và Pht hc là mt danh t ch đnh cho toàn b nhng giáo lý Pht giáo.

Pht Hc là mt kho tàng pháp ng đ s và ch có giá tr khi người hc biết x dng mt cách nghiêm túc.

Văn hc Pht là bn cht ca thut ng, luôn luôn mang tính nhc nh, hướng dn tinh thn cho mi cá nhân, t chiêm nghim, t kim chng, bng nhng trình đ tu tp khác nhau, mà tìm ra phương cách dung hòa, hu giúp cho mình và cho người có mt cuc sng tt đp, trong gia đình và xã hi.

Văn hóa Pht có th luôn luôn được hiu theo nhiu cách, da trên phương din thi gian, không gian, bao gm : quá kh | hin ti | tương lai, trong nhng hoàn cnh khác nhau.

Văn hóa Pht là cái trng tâm toàn din bao la được thy : Mt là Tt c và Tt c là Mt, mà Pháp gii duyên khi có nói rt rõ tng chi tiết.

Văn hóa Pht là s sáng tác ca tng cá nhân góp li, xut phát t ngun cm xúc ca các hin tượng đi sng, được miêu t, phn nh trc tiếp bng nhn thc, lý gii và thái đ sng đng qua nhng li Đc Pht đã dy.

Nh vào nhng li ging truyn dy bng ming ban đu ca Đc Pht Thích Ca nói mà các đ t ca Ngài đã đúc kết li thành giáo pháp bng h thng văn t cho đi sau.

Đo đc và trí tu ca Đc Pht Thích Ca dy, được phát trin theo nhng nhu cu cn thiết ca mi phong tc tp quán đ thích nghi vi nhng hoàn cnh xã hi, bng các nghi thc hay phương pháp tu tp khác nhau.

Pht pháp thâm sâu và bao la vô hn, người con Pht phi nên cn trng lng nghe cho k và lng nghe tht nhiu, suy xét cho k, thì hình bóng Pht s luôn luôn sng đng, trong tng hơi th, tng tư tưởng, tng nhp tim đp ca chính mình.

Trích trong Tinh Hoa Pht Hc ca TS Hu Dân

TS.Hu Dân

 

 

Chia sẻ: facebooktwittergoogle