Phật học vấn đáp

phat hoc van dap

Thích Đức Trí dịch

Tịnh độ pháp môn thuộc Phật giáo Đại thừa. Đã gọi pháp môn thì thuộc phương tiện; Phật pháp bao nhiêu pháp môn thì bấy nhiêu phương tiện. Chư Phật ra đời cũng tùy theo căn trình độ của chúng sinh khai mở nhiều phương tiện sai khác. Phương tiện nhịp cầu đưa chúng sanh đến cứu cánh giác ngộ, giải thoát sinh tử. Cho nên nhận thức nghĩa Phật pháp điều cần thiết cho việc hoằng pháp trong thời hiện đại; việc vận dụng pháp môn tu học phù hợp với quan điểm giáo dục Phật giáo điều người Phật tử mong muốn.

 

Xin bấm vào đây để đọc

hoặc click vào đây

 

 

 

Chia sẻ: facebooktwittergoogle