Mênh mông trăng ngàn

menh mong

Chùm Thơ Bhutan

Thích Thái Hòa

Mênh mông trăng ngàn

Bhutan đất nước hồn nhiên

Vua hiền dân thảo trăm miền bình an;

Hoàng hôn rơi hạt nắng vàng

Nghe con suối đổ hát ngàn điệu ru;

Pháp luân chuyển giữa sương mù

Nguyên âm rữa sạch thiên thu bụi hồng;

Bận tâm gì có với không

Con sông chảy mãi giữa lòng thế gian;

Gió reo đùa với thông ngàn

Chim đùa reo với tiếng đàn huyền vi;

Linga đùa với sử thi

Giữa hư huyễn ấy còn ghi dấu hài;

Đưa tay vỗ đá cười hoài

Nghe từ đỉnh núi tiếng hài vô chung;

Có người ngồi giữa huyền không

Tụng lời kinh tuệ mênh mênh trăng ngàn.

Bhutan Punakha, ngày 11/4/2015

 

 

 

 

 

 

Tâm vô ngại

Không gian chừ bình lặng

lời kinh gọi mây trời

hóa mưa rơi xuống núi

rửa sạch những bụi đời;

 

Tuyết rơi rơi trên lá

trên đỉnh Yutong-la

trong mắt người lữ thứ

trên đầu cỏ và hoa;

 

Om ah hùm, ah hùm!

Ba nghiệp chừ thanh tịnh;

Hỡi vajra-guru!

Bậc Đạo-sư Kim-cương.

 

Hỡi Padma-siddhi!

Bậc Hoa-sen Thành-tựu.

Hùm, Hùm, Hùm, Hùm, Hùm!

Bậc Thành-tựu Năm-trí.

 

Xin Ngài thương xót con;

thương quê hương chúng con!

Bằng năng lượng Từ bi;

bằng tình thương tỉnh giác!

 Xin Ngài đến với con;

Ngay trong từng hởi thở.

Thở vào, con thấy con

Chính tâm con là Phật;

 

Thở ra, con thấy con

Thân thân pháp giới thân;

Hoa nở đầy mặt đất

Nên đất cũng là hoa;

 

Mỗi hoa mỗi tinh cầu,

Hằng hà sa cõi Phật;

mỗi Phật có trong nhau

Phật cười tâm vô ngại.

Bhutan – Trongsa 13/4 2015

 

Đèn thiền hang cọp

Diệu huyền non nước Bhutan

Mấy ngàn năm vẫn còn vang tiếng cười;

Mắt sâu hun hút nhìn đời

Hạnh người cưỡi cọp vượt ngoài thiên thu;

Tình yêu vượt cõi sương mù

Liên Hoa Sanh Phật điệu ru muôn trùng.

Chùa treo vách núi ẩn hồng

Đèn thiền hang cọp có-không thế nào!

 Bhutan - Chùa Tiger Next, ngày 15/4/2015

Tiger Tu viện cảm tác

Hỡi, Liên Hoa Sanh một bậc thầy!

Hạo khí vòi vọi ngất trời mây

Cưỡi cọp ngao du trên núi tuyết

Tình phơi lồng lộng đẹp cõi nầy.

 

Vách núi cheo leo một đóa hoa

Bhutan mây trắng hỏi đường qua

Liên hoa hóa Phật trên non biếc

Tịnh độ ngay trong cõi Ta-bà!

 

Lồng lộng mây ngàn với gió yêu

Nghe trong hoa cỏ tiếng kinh chiều

Ru hồn lữ thứ siêu mộng tưởng

Cưỡi cọp đùa chơi với mỹ miều!

 

Vách núi cheo leo một vầng trăng

Liên hoa hóa Phật có nghe chăng!

Con về kính lễ vầng trăng ấy

Phiền não trong con sạch vô ngằn!

 

Bhutan – Paro, ngày 15/4/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chia sẻ: facebooktwittergoogle