Phật Tâm

Phật T�m

Phật T�m
(Phật Đản, Phật lịch 2562)

 

Phật từ xưa ở Niết B�n
Phật nay sống giữa trần gian độ đời;
Mu�n ng�n hoa h�o th�nh tươi,
Ng�n d�ng nước chảy thảnh thơi mu�n tr�ng;

 

Ai c�n vướng bận c� kh�ng,
C� ai c�n đứng ng�ng tr�ng đ�i bờ;
Khổ đau chẳng hẹn bao giờ,
B�n tay chuyển ph�p l� cơ hội n�y.

Từ xưa mấy vạn tinh cầu,
Phật về sống giữa nỗi đau trăm miền.
Gi�p đời mở sợi oan khi�n,
Mở v� minh, x�a trăm miền thế gian.

Tuổi thơ sống đẹp ng�y v�ng,
Tuổi gi� sống giữa thi�n đ�ng tử sinh;
Phật về thương hết ch�ng sinh,
M�nh m�ng c�i sống �n t�nh thế gian.


Phật xưa thường tr� Niết b�n,
Phật nay sống giữa ba ng�n đại thi�n;
Sẻ chia đau khổ trăm miền,
Nước non c�u đục từ duy�n mu�n ng�n;

Phật xưa thường tr� Niết b�n,
Phật nay sống giữa nắng ho�ng h�n sa;
Mắt s�u h�t triệu thi�n h�,
Phật t�m l� c�i người ta đi về.

 

Tuệ Nguy�n � Th�ch Th�i H�a


 
Chia sẻ: facebooktwittergoogle