Tuệ quán nẻo về Chân Như (sách)

tue quan

Vũ tr vạn hu bn th luncủa Định Hy là một kiến giải nn sinh vũ tr trên hai phương din bn th và hin tượng, tuy vy không ri tính thc dng của Pht pháp trong đời sng tu tp, giúp người hc Pht nhận thc thêm một no v suối nguồn Chân như theo quan đim Pht giáo Đi tha. Suy nghĩ như thế, chúng tôi đã đt tên cho bn dịch tiếng Vit là Tu quán no v cn như.

Xin mời bấm vào đây để tải đọc

Chia sẻ: facebooktwittergoogle