Những Cánh Hoa Trên Đường

nhung canh hoa

Vì thực tại không bao giờ cô đơn, chúng đang hiện hữu như là. Mấy đứa con biết không, một vị tu tập giỏi về Bốn lãnh vực quán niệm, vị ấy không bao giờ khởi lên những cảm thọ cô đơn, vì cô đơn là những ảo giác của ngã, ngã đã bất thực thì cô đơn làm gì mà có thực, để chúng ta tự hào trong bước đường tu tập

Xin mời bấm vào đây để tải đọc

Chia sẻ: facebooktwittergoogle